นโยบายการรับประกันสินค้า

  1. สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 1 ปี ฟูกที่นอนรับประกัน 10 ปี**
  2. การรับประกัน คลอบคลุมถึงความบกพร่องของการผลิต และ ความบกพร่องของคุณภาพของวัสดุ เท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง
  3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อ หรือ เนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือ การใช้งานโดยไม่มีการบำรุงรักษา
  4. ระยะเวลาการรับประกันจะนับจากวันที่ซื้อสินค้าที่มีระบุอยู่ในใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องแสดงใบเสร็จตัวจริง ทุกครั้งที่มีการเคลมสินค้า
  5. อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการผลิตหรือความบกพร่องของคุณภาพของวัสดุ
  6. เจ้าหน้าที่ของ JYSK มีสิทธิ์ในการตัดสินใจซ่อม เปลี่ยน หรือ ทำเรื่องคืนสินค้า
  7. ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

** การรับประกัน 10 ปี ครอบคลุมเฉพาะสินค้ารุ่น GOLD เท่านั้น โดยเงีอนไขการรับประกันสินค้า ไม่รวมถึงการยุบตัวจากการใช้งานที่ผิดปกติ และ มีการดูแลรักษาอย่างผิดวิธี